Taiwan Callbook

Taiwan PrefixˇGBM,BN,BO,BP,BQ,BU,BV,BW,BX.
Area No.1 :Ilan, Keelung.

Area No.2 :Taipei.

Area No.3 :Taoyuan, Hsinchu.

Area No.4 :Miaoli, Taichung.

Area No.5 :Changhua, Nantou, Yunlin.

Area No.6 :Chiai, Tainan.

Area No.7 :Kaohsiung, Pingtung.

Area No.8 :Hualien, Taitung.

Area No.9 :Penghu, Other Island.

Area No.0 :not area related,and is assigned on sepcil occassions.

BO1 :Matsu Island

BO2 :Kinmen

ˇ@

ˇ@